Privacybeleid

Contactgegevens CSN B.V.
Adres: Baileystraat 7A
Postcode: 8013 RV Zwolle
Website: www.csnad.nl

Privacy statement CSN B.V.

Computer Service Niemeijer BV (hierna te noemen CSN BV) vindt de bescherming van alle persoonlijke informatie belangrijk.

CSN BV houdt zich vanzelfsprekend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die ervoor zorgdraagt dat uw persoonsgegevens beschermd zijn en vertrouwelijk worden behandeld.

CSN BV gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie. Deze gegevens worden door uw werkgever ingevoerd in door ons beschikbaar gestelde systemen.

Wanneer zijn uw gegevens geregistreerd?

U heeft en krijgt alleen toegang tot de App of de website, als u werknemer bent van een werkgever die vervolgens klant is bij CSN BV en diensten en (software)producten afneemt van CSB BV.

Daarmee voldoen uw werkgever en CSN BV al aan de richtlijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), u geeft immers met toestemming uw gegevens aan de werkgever, die daarmee een juiste personeelsadministratie en goede loonverwerking kan uitvoeren.

Bij uw werkgever kunt u aangeven of u toegang wenst tot de JouwLoon-website. Heeft u deze toegang, dan is het vanaf dat moment mogelijk om de JouwLoon-App te downloaden. Via de App heeft u dan de beschikking over dezelfde informatie als de website.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Naast de standaard gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum, etc. worden ook gegevens bijgehouden en aan u gevraagd die noodzakelijk zijn voor het juist en conform wettelijke eisen uitvoeren van de salarisadministratie.

Zo dient de werkgever BS-nummer, wel of geen loonheffingskorting, diverse svw-premie-instellingen, uur- of maandloon, contracturen en contractdagen, beschikbaarheid, percentage loonbelasting Bijzonder tarief, wel of geen doelgroep verklaring, etc. op te slaan.

Daarnaast worden berekende gegevens zoals loonheffing, fiscaal loon, bruto loon, uitbetaalde uren en dagen, ingehouden pensioenpremie en andere premies, en diverse andere componenten die als uitvoer dienen uit de salarisadministratie opgeslagen en doorgegeven aan wettelijk opgelegde partijen (zoals de Belastingdienst).

Kort gezegd betreffen het de volgende voorwaarden, die de basis vormen van de gegevensopslag:

 1. Alle hierboven genoemde gegevens (niet uitputtend) worden opgeslagen in de salarisadministratie
 2. Opslag en uitvraag van deze gegevens is conform wettelijke verplichtingen
 3. Gegevensopslag is noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de salaris- en loonadministratie
 4. Het op de juiste manier contact op kunnen nemen (telefoon, mailadres, huisadres, etc.)
 5. Noodzakelijk voor een correcte wettelijk juiste administratie van en voor de werkgever
 6. Kengetallen die voor werkgever van belang zijn voor het maken van analyses

Marketing

Uw gegevens die bij CSN BV bekend zijn worden expliciet NIET gebruikt voor marketingdoeleinden door CSN BV.

JouwLoon App, JouwLoon website

CSN BV biedt een deel van haar dienstverlening aan via de JouwLoon-App en JouwLoon-website.

Via de website en de App worden enkel uw inloggegevens (gecodeerd) vastgelegd. Er vindt geen verzameling van gegevens plaats, noch worden er gegevens van u doorgestuurd, tenzij u daar daadwerkelijk opdracht voor geeft, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van verlof.

Het verwerken van persoonsgegevens via de JouwLoon-App en JouwLoon-website, of andere applicaties of websites van CSN BV vallen ook onder dit privacy statement.

Gegevens die met u worden gedeeld via de App en website

 • loonstroken: alle loonstroken van de volledige dienstperiode.
 • jaaropgaves: alle jaaropgaves van de volledige dienstperiode.
 • nieuwsbrieven: alle nieuwsbrieven die de werkgever heeft aangemaakt inclusief bijlages.
 • dienstrooster: dit zijn de diensten/diensttijden van de huidige en volgende maand
 • actuele NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens: per bedrijf waar de gebruiker van de
 • verlofaanvragen: de door de gebruiker ingediende verzoeken voor een bepaalde verlofperiode.
 • beschikbaarheden: de door de gebruiker opgegeven tijdelijke beschikbaarheidsverzoeken voor een bepaalde periode

Informatie die u via de website en de App kunt doorgeven

 • gebruiker gegevens: de gebruiker moet zich eenmalig registreren en daarbij een emailadres en een zelfgekozen wachtwoord opgeven.
 • contactaanvraag: de gebruiker kan d.m.v. een formulier een tekstbericht naar de werkgever sturen.
 • verlofaanvraag: de gebruiker kan d.m.v. een formulier een datum/tijd van een verlofperiode bij de werkgever aanvragen.
 • beschikbaarheid-melding: de gebruiker kan d.m.v. een formulier een (tijdelijke extra) beschikbaarheid aan de werkgever melden.
 • NAW wijziging (naam, adres, woonplaats): de gebruiker kan d.m.v. een formulier zijn/haar nieuwe straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres melden.

Klikgedrag

In de JouwLoon-App en op de JouwLoon-website worden geen bezoekgegevens bijgehouden, niet anders dan geanonimiseerde gegevens die nodig zijn voor het optimaliseren van de website of de App. Er wordt niet bijgehouden waar u klikt, wat u bekijkt of wat u opvraagt, noch op de website noch in de App.

Gebruik van cookies en lokale opslag

CSN BV maakt bij het online aanbieden van haar diensten gebruik van twee manieren om gegevens op te slaan in uw browser: functionele cookies en lokale opslag.

Cookies

De websites van CSN BV maken gebruik van functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden op uw eigen computer of mobiel apparaat.

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies. Deze zorgen er namelijk voor dat de website goed werkt en gaan misbruik op onze website tegen (zo kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen als iemand een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen uitvoert). Ook zorgen functionele cookies ervoor dat je niet steeds opnieuw je instellingen en/of voorkeuren (inloggegevens of je ingevulde leenbedrag) hoeft in te voeren. Deze worden voor je onthouden. Zo kunnen wij onze service en de gebruiksvriendelijkheid van de website voor jou verbeteren. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies en kunnen om die reden niet worden geweigerd of uitgeschakeld.

Lokale opslag

Af en toe worden gegevens opgeslagen in de zogenaamde ‘lokale opslag’ van uw browser. Het gebruik hiervan is gelijk aan het gebruik van cookies.

Bij de JouwLoon-App worden gegevens die u eerder heeft opgevraagd op uw eigen telefoon of tablet opgeslagen. Dit is gedaan om a) te zorgen dat u ook offline informatie kunt bekijken en b) er niet telkens opnieuw gegevens opgehaald hoeven te van de server, wat u datagebruik scheelt.

Links naar andere websites

Als er op een website van CSN BV een link staat naar een website van een andere leverancier of partij die geen onderdeel uitmaakt van CSN BV, dan is CSN BV niet verantwoordelijk voor het toegepaste privacybeleid.

Beveiliging

Vanzelfsprekend neemt CSN BV passende organisatorische en technische maatregelen om alle gegevens die over personen worden ingevoerd en alle gegevens die een resultaat zijn van de uitgevoerde salarisadministratie, gebruik van een App of website van CSN BV, te beveiligen tegen misbruik, verlies, beschadiging, vervalsing of ongeoorloofde verspreiding van deze gegevens. Hierbij wordt een voortdurende afweging gemaakt tussen de risico’s, technische mogelijkheden, het werkbaar houden van de App en de website en de uitvoeringskosten.

Inzage

Het is mogelijk om inzage te vragen van alle gegevens die van u zijn opgeslagen. Hiervoor dient u zich te melden bij uw werkgever, deze kan u alle opgeslagen gegevens laten zien.

Indien u van mening bent dat 1 of meerdere van uw gegevens niet juist zijn, dan kunt u ook hiervoor uw werkgever verzoeken deze aan te passen.

Datalek

CSN BV is, net als alle andere bedrijven, gehouden aan het AVG. Hierin staat opgenomen dat iedereen verplicht is eventuele datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

CSN BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierom verzoeken wij u regelmatig op onze site het privacy statement te controleren op eventueel nieuwe versies.